MAMOBA INDUSTRIRENGØRING

WaterjettingFacaderensHøjtryksspulingSandblæsningOverfladebehandlingBetondemolition

Vores kvalitetsbevidste tilgang giver dig veltilrettelagt, grundig og effektiv industrirengøring, der gør en synlig forskel.

Mamoba ApS er et kvalitetsbevidst industrirengøringsselskab med mange års erfaring inden for industrirengøring. Vi holder til i Hellerup, men løser opgaver i hele landet.

Kvalitet og ordentlighed frem for alt

Skidt og snavs fra vind og vejr sætter uundgåelige spor på en ejendoms ydre.
Uden man rigtigt bemærker det, bliver facaderne på bygninger for hver dag mere og mere snavsede og beskidte, hvilket resulterer i, at en bygnings ydre ender med at blive grågrumset og uskøn at se på.

Mange bygninger fremstår langt mere præsentable og velholdte, hvis de har renvaskede og rensede facader. Og med Mamoba får du facaderens i topklasse.

Vores tilgang tager udgangspunkt i ordentlighed og kvalitet, hvilket beror på vores ønske om at gøre os så umage som muligt. Ligesom vi altid er opmærksomme på, om der er noget, vi kan gøre endnu bedre, end vi gør i forvejen. Vi står altid klar til at vaske din facades flotte originale udseende frem igen.

Vores industrirengøring dækker et utal af ydelser inden for facaderens med UHP/waterjetting og sandblæsning.

Vi renser og rengør bl.a. følgende:

 • Bygningsfacader
 • Lagerhaller
 • Produktionsanlæg
 • Byggepladser
 • Siloer
 • Tanke – tankvogne m.m.
 • Skibe, skibsskrog samt diverse marine
 • Vejstriber
 • Generel industrirengøring

Når vi tager ud og løser en opgave, får du vores hold af erfarne og professionelle specialister på sagen, så vi kan levere det bedste resultat til dig og din virksomhed. Vi har altid stort fokus på kvaliteten af vores arbejde og sætter en ære i, at slutproduktet lever op til vores egne høje standarder samt vores kunders forventninger. Derudover går vi aldrig på kompromis med sikkerhed og miljøet, når vi er ude på en opgave. 

Det er din garanti for, at du med Mamoba får industrirengøring, der både er effektiv, innovativ, sikker og miljøvenlig. 

Hvad er industrirengøring?

Betegnelsen industrirengøring dækker over enhver form for rengøring og rens, der har tilknytning til industri. Dermed er arbejdsområdet meget bredt og varieret, da det spænder fra rensning af vejstriber og siloer til fjernelse af graffiti og rengøring af skibsskrog.

For at være i stand til at tilbyde industrirengøring af høj kvalitet til så mange forskelligartede opgaver, kræver det stor erfaring og ekspertise om branchen, samt at man holder sig opdateret på den seneste know-how.

Derudover kræver det selvfølgelig også, at man besidder det rette udstyr i form af nødvendige specialmaskiner, lastbil-lifte og UHP-anlæg (Ultra High Pressure), diverse komponenter, dyssehoveder med videre.

Alt dette er naturligvis en del af pakken, når du bestiller en løsning hos Mamoba, og skulle der være en form for rengøring eller rens, der ikke er nævnt her, som du gerne vil have foretaget, skal du ikke tøve med at kontakte os. Så tager vi en snak om dine muligheder, og vi kan med stor sandsynlighed finde frem til netop den løsning, der passer bedst til dig og din virksomhed.

VORES YDELSER 

FACADERENS

Intet er overladt til tilfældighederne, når vi udfører UHP/Waterjetting.

LÆS MERE

MAGNETCRAWLER/TANK & MARINE

Hos os er tilgangen altid præget af kvalitet, ordentlighed, høj sikkerhed og miljøvenlighed

LÆS MERE

SANDBLÆSNING 

Hvor UHP-Waterjetting ikke er muligt, tilbyder vi effektivt sandblæsning af høj kvalitet

LÆS MERE

OVERFLADEBEHANDLING

Vi tilbyder mange slags overfladebehandlinger og altid med de bedste produkter 

LÆS MERE

FØR/EFTER-BILLEDER – BLIV INSPIRERET

Se vores Før/efter-billeder, for at se de flotte resultater af vores forskellige services.

LÆS MERE

BETONDEMOLITION

MAMOBA ApS er altid klar med et godt tilbud på Beton-emolition 

LÆS MERE

VORES REFERENCER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

MARINE OG TANK.
MAMOBA ApS
April 2020.

1.0.GENERELT:

1.1. Nærværende betingelser, gælder for alle Mamoba ApS´  aftaler om overfladeafrensning med UHP Magnet Crawler.

1.2. Den der rekvirer eller bestiller ydelser hos Mamoba betegnes i nærværende betingelser som kunde.

1.3. Mamoba forbeholder sig ret til at ændre betingelser, og de til enhver tid gældende betingelser kan findes på

www.mamoba.dk

2.0.TILBUD:

2.1.Mamoba´s tilbud er gældende i 2. uger. Accepteres tilbuddet ikke inden udløbet af denne frist bortfalder tilbuddet

i sin helhed. Uanset dette er der leveringstid angivet i tilbud, er det dog kun bindende, såfremt accept modtages den 5.

arbejdsdag efter tilbuddets afgivelse, Mamoba forbeholder sig ret til at ændre tilbuddet som følger af ændringer i Told, Skat

og afgifter i øvrigt.

2.2.Levering sker til kundens virksomhed eller en anvist adresse, med mindre andet er aftalt med kunden.

3.0.ARBEJDETS UDFØRELSE:

3.1.  Emner, som skal behandles med UHP hos kunde, skal være klargjort og placeres i omgivelser og på en sådan måde at,     Mamoba kan udføre sit arbejde uforstyrret, kan Mamoba ikke rettidigt udfører overfladebehandling med UHP på kundens adresse,    som følge af kundens forhold, godtgør kunden Mamoba´s merudgift, herunder ventetid som følge af forsinkelsen.

4.0.BETALING:

4.1. Time pris er 1980 DKK ex. moms.

4.2.Betalingsbetingelser er netto kontant + 8. dage.

4.3.I tilfælde af for sen betaling beregner Mamoba kunden rente på 2% pr. påbegyndt måned.

4.4. Mamoba beregner et rykkergebyr på 100 DKK pr. fremsendt rykker, endvidere opkræves der et gebyr på 250

DKK såfremt Mamoba må overdrage sagen til Advokat, med anmodning om inkasso for sit krav / tilgodehavende.

Eventulle tvister / uoverensstemmelser i anledning af nærværende aftale mellem Mamoba og kunden eller

Eventulle modkrav fra kunden, berettiger ikke kunden til modregning i betalingen.

5.0.KVALITETSKRAV:

5.1.   Kunden skal opfylde følgende krav til klargøring af emnet inden behandling.

5.2.   Det er kundens ansvar at oplyse korrosionsklasse, samt hvor emnet skal anvendes.

5.3.   Såfremt kvalitetskrav ikke på forhånd er aftalt ved henvisning til referenceemne eller beskrivelse, forudsætter

Mamoba, at emner er egnet til den aftalte behandling, dvs. at et tilfredsstillende resultat er muligt at opnå.

5.4.   Såfremt Mamoba´s undersøgelser viser, at resultatet af aftalt behandling er usikkert, kan Mamoba annullere

aftalen eller kræve, at kunden skriftligt erklærer sig indforstået med ikke at gøre mangelkrav gældende mod

Mamoba, Såfremt kunden alligevel ønsker emnerne behandlet som aftalt.

5.5. Såfremt der i aftalegrundlaget er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetoden, har behandlingsmetoden

forrang ved uoverensstemmelser. Hvis intet andet er anført, udføres kvalitetskontrol i henhold til Mamoba´s

kvalitetssikringsprogram for UHP og maling.

5.6.  Med mindre andet er skriftligt aftalt, er tilbuddet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte

overfladebehandling herunder UHP eller maling.

 • At kanter er bearbejdet (afrundet, affaset)
 • At alle svejsninger optræder uden afbrydelser og uden porehuller.
 • At der ved svejsning ikke er væsentlige indebrændinger (sidekærv)
 • At alle slagger, svejsesprøjt, skærespåner og glødeskaller er fjernet.
 • At alle lukkede rør og konstruktioner er forsynet med drænhuller.
 • At emner er fri for ridser og er klar til maling.

Overfladebehandlingen er, Hvis andet ikke er aftalt, udført svarende til korrosions-kategori C2 og er under alle

omstændigheder betinget af, at konstruktionen er udført iht. DS/ISO 12944-3.

5.7. Mamoba kan ikke gøres ansvarlig for fejl og skader ved overfladen, som skyldes manglende klargøring,

på overfladen, som i forvejen er overfladebehandlet og hvor behandlingens kvalitet er afhængig af

den eksisterende klargjorte overfladebehandling.

6.0. GARANTI:

6.1.Mamoba garanterer, at overfladebehandlede stålflader 1. år efter levering ikke er ringere end rustgrad ri 2 i.  henhold

DS/ISO4628/2.

6.2.Garantien omfatter skader i relation til det udførte arbejde, men ikke glanstab, farvetab, afblegning, eller lignende, men alene rustangreb.

7.0.  FORSINKELSER OG TIDSFRISTFORLÆNGELSER:

7.1. Mamoba er berettiget til tidsfristforlængelser, ved (i) ændringer i arbejdets art og omfang som kunden kræver

af Mamoba (ii) Eller 3. mands forsinkelse eller mangelfulde leverancer, (iii) force majeure, eller

en opstået situation uden Mamoba er skyldig, eller følgende begivenheder som Mamoba ikke er herre over f.eks.

Krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out, virus-epidemier/pandemier a la Corona-angrebet, hærværk, samt       når nedbør, lav temp., vind, eller

andet vejrlig som forhindrer eller forsinker arbejdet, hvis arbejdet standses eller sinkes af offentlige påbud eller

forbud fra Arbejdstilsynet eller anden myndighed. I intet tilfælde er Mamoba ansvarlig for dagbøder, drift tab, tabt

fortjeneste, eller anden økonomisk konsekvenstab, indirekte tab og følge omkostninger, kundens erstatningskrav

mod Mamoba, kan maksimalt udgøre fakturaværdien ex. moms af det udførte arbejde.

8.0.FORCE MAJEURE:

8.1.Mamoba er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelser ved kunden leveringen af emner til Mamoba

Samt i tilfælde af force majeure hos Mamoba, hvor ved bl.a. forståes forhold der opstår uden Mamoba´s skyld,

Og over forhold Mamoba ikke er herre over f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out, virus-epidemier/pandemier a la Corona-angrebet, eller

Hærværk, nedbør, lav temp. Vind eller andet vejrlig som forhindere eller forsinker arbejdet, hvis arbejdet standses

eller sinkes af offentlige påbud, eller forbud fra Arbejdstilsynet eller anden myndighed, tilsvarende hos

Mamoba´s underleverandører er gældende.

9.0. PRODUKTANSVAR:

9.1.  Mamoba er ikke ansvarlig for skader under følgende punkter.

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i Kundens besiddelse.

b) på produkter fremstillet af kunden, eller produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre,

som disse produkter som følge af elementet forårsager.

9.2.  I intet tilfælde er Mamoba ansvarlige for dagbøder, drifttab, tabt fortjenste, øvrige økonomiske konsekvenstab.

Indirekte tab følge omkostninger, de nævnte begrænsninger i Mamoba´s ansvar gælder ikke, hvis Mamoba har gjort

Sig skyldig i grov uagtsomhed.

9.3. Kunden skal holde Mamoba skadesløs, i den udstrækning Mamoba pålægges ansvar overfor 3.mand for sådanne

Skader og sådant tab, som Mamoba ikke er ansvarlige for.

9.4. Hvis 3. mand fremsætter krav mod en af parterne, om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne

part straks underrette den anden herom, kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftret,

som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Mamoba.

10.0. ANSVAR FOR MANGLER OG ANSVARSBEGRÆNSNING:

10.1. Kunden er forpligtet til straks og senest 5. dage efter produktet modtages/ arbejdets udførsel.

At reklamerer over synlige mangler.

Reklamation over skjulte mangler skal ske ASAP.

Mamoba har ret og pligt og skal afhjælpe mangler ASAP.

Mamoba afgør om mangelafhjælpning vil og skal ske på stedet og eller ved fornyet behandling af UHP.

Omkostninger til de-montage af emner gen-montage af og transport til valgt adresse af Mamoba dækkes ikke

af Mamoba, såfremt kunden reklamerer over en mangel, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som

Mamoba måtte bære ansvaret for, har Mamoba ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger,

reklamationen har påført Mamoba.

10.2. I intet tilfælde er Mamoba ansvarlig for dagbøder, drifttab, tabt fortjenste, eller andre økonomiske

Konsekvenstab, indirekte tab og følge omkostninger.

10.3. Kundens erstatningskrav mod Mamoba, kan maksimalt udgøre fakturaværdien ex. moms af det udførte

arbejde.

11.0. FORSIKRING:

Mamoba er dækket af ansvar for tingskade på 10.000.000 DKK for personskade 15.000.000 DKK

Samt alle lovpligtige forsikringer for medarbejdere.

12.0. VÆRNETING:

11.1. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, Byretten i København er aftalt som værneting.